سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 
ورود به سايت |  
  کمينه

مسئول هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری  

 آقای ابراهیم شاهرخیان
معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
و
مسئول هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان

 

Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation